ekovýchova

Inovatívna environmentálna výchova

Doba trvania projektu: 1.11.2008 - 31.12.2010

Globálnym cieľom projektu je zvyšovať environmentálne povedomie detí a mládeže o problematike klimatických zmien, prírodných zdrojov a vzťahu k spotrebe, odpadom. Ekovýchova sa zameriava na vnímanie vzťahu klimatických zmien a úbytku prírodných zdrojov či ekosystémov a odpadov, životného štýlu. Cieľom je rozvinúť u žiakov environmentálne cítenie a uvedomelé správanie pomocou rôznych metód –zážitkovej, interaktívnej, zmyslovej. Inovatívna ekovýchova je zameraná na intenzívne zážitky a aktívne zapojenie študenta.

Stránky