pomoc občanom proti znečisťovaniu

Ružínska priehrada - aktivity Priateľov Zeme

V júni tohto roku (2008) spustili Priatelia Zeme – SPZ nový projekt venovaný odstráneniu príčiny znečisťovania Ružínskej priehrady. Projekt je zameraný na pomoc obciam na prítokoch do Ružína pri zlepšení odpadového hospodárstva a nastavení systému tak, aby bol pre obec ekonomicky únosný (až prínosný) a pre občana pohodlný, bez nutnosti vytvárať čierne skládky. K tomu prispejú Priatelia Zeme – SPZ bezplatnou pomocou a poradenstvom, konkrétnou spoluprácou s jednotlivými obcami. Konečným cieľom projektu je trvalé odstránenie znečisťovania Ružína a tvorby čiernych skládok.
Prezentácie zo semináru
Výber časti stránky: 

Ružínska priehrada - riešenia

Je potrebné odstrániť príčinu znečistenia Príčinu je treba hľadať na prítokoch do Ružína, konkrétne na riekach Hornád a Hnilec a ich prítokoch. Na brehoch týchto tokov sa neustále vytvárajú čierne skládky. Zamedziť ich vytváranie je možné len systematickou prácou v obci a osvetou medzi občanmi.
Výber časti stránky: 

Ružínska priehrada - problémy

Každoročne sa na Ružíne objavuje ten istý problém. Enormné znečistenie odpadom prichádzajúcim z prítokov Hornádu a Hnilca. Prísun odpadov je značný najmä v čase „veľkých vôd“, záplav, kedy rozvodnené rieky a potoky priberajú aj odpady z čiernych skládok vytvorených na brehoch týchto tokov. Mimoriadna situácia nastala v lete tohto roku (2008), keď sa na Ružíne zaznamenalo nadmerné znečistenie po pretrvávajúcich búrkach a záplavách. Tento stav zaujal aj médiá, ktoré tomu venovali pozornosť a upozornili na problém. Od tohto momentu začali ráznejšie konať aj kompetentné správne orgány.
Výber časti stránky: 

Pri dodržaní predpisov požiar v spaľovni nemôže vzniknúť

29.10.2008
Zodpovednosť za požiar v areáli prešovskej spaľovne leží aj v prípade samovznietenia na pleciach Fecupralu. Priatelia Zeme-SPZ vyvracajú tvrdenia vedenia spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral, že nie je za samovznietenie požiaru nijako zodpovedná. Upozorňujú tiež na dezinterpretáciu výsledkov meraní škodlivých látok z požiaru zo strany Fecupralu, keď tvrdí, že nedošlo k žiadnemu úniku škodlivých látok.
Košice

Pages