toxické znečisťovanie

Toxické látky? U nás doma? (1. časť)

26.06.2010

Každý deň používame sprchový gél, make-up, lak na vlasy či parfém. Sedíme denno-denne pred žiariacou obrazovkou. Nosíme odevy farbené pochybnými farbivami. Jedávame potraviny plné “éčok”, o ktorých nič nevieme. Jeme z plastových nádob, ktoré ohrievaním uvoľňujú škodlivé látky. S chemikáliami sa stretávame každý deň takmer všade. Každý deň je náš organizmus vystavený množstvu rôznych chemických látok – neutrálnych, škodlivých, toxických, ktoré dokopy dávajú jeden nebezpečný chemický koktejl, ktorého účinky možno len ťažko odhadnúť. A každý deň prijímame do svojho tela dávku tohoto chemického koktejlu.
Aj vďaka tomu sa dnešné dieťa rodí s 300 chemikáliami vo svojom tele, ktoré naši starí rodičia v tele nemali.

Toxické látky v každodennom živote

Viete, že každý deň prijímate do svojho tela dávku akéhosi chemického koktailu? Viete čo všetko obsahuje?
Používate každý deň sprchový gél, make-up, lak na vlasy či parfém? Sedíte denno-denne pred žiariacou obrazovkou? Nosíte odevy farbené pochybnými farbivami? Jedávate potraviny plné “éčok”, o ktorých nič neviete? A čo voda z plastovej fľaše, ktorú si každý deň nalievate? Myslíte si, že je v poriadku?

Kľúčové slová: 
Výber časti stránky: 

Priatelia Zeme-SPZ: Moderné spaľovne nebezpečných odpadov stále zahŕňajú aj negatíva

04.08.2008
Poslanci Európskeho parlamentu novelou Rámcovej smernice o odpadoch zo 17. júna 2008 odsúhlasili preklasifikáciu spaľovní s určitou účinnosťou zo zariadení zneškodňujúcich odpady na zariadenia zhodnocujúce odpady. K doterajším negatívam spaľovní odpadov sa tak pripojil fakt, že spaľovne budú môcť dovážať odpady, vrátane nebezpečných, z bohatších krajín do chudobnejších.
Košice

Priatelia Zeme-SPZ vyzývajú primátora Veľkého Šariša k zodpovednému prístupu k odpadovému hospodárstvu

21.07.2008
Priatelia Zeme-SPZ so znepokojením sledujú mediálnu propagandu okolo výstavby spaľovne nebezpečných odpadov Fecupral. Zároveň kritizujú postoj primátora mesta Veľký Šariš R. Orosa, ktorý zámer podporil ešte pred tým, než bola predložená čo i len jediná konkrétna informácia o projekte alebo o vplyve spaľovne NO na zdravie občanov a na životné prostredie.
Košice

Je azbest nebezpečný? Ako mám postupovať, ak sa ho chcem zbaviť?

Zdroj správy (autor): 
Branislav Moňok
Telo textu: 

Azbest sa v nedávnej minulosti používal vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie, a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit).

Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodením povrchu, zvetrávaním, ale hlavne pri akejkoľvek manipulácii s týmito materiálmi alebo pri ich narušení (búracie práce, rekonštrukcie, atď.).a pod. neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna nepatrných rozmerov.

Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu - azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice
a zmeny pohrudnice.

Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom, podlieha hygienickému dozoru, t. z. každá manipulácia s azbestovým materiálom (demontáž azbestovocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok, rekonštrukcia vzduchotechniky a pod.) musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia - Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Stavebné materiály obsahujúce azbest sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad. Preto pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest z vášho okolia využívajte výlučne firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom. Nakladať s takýmto odpadom môžu len špecializované firmy  s odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, ktoré ich môžu zneškodniť len na skládkach nebezpečného odpadu. Zoznam týchto firiem nájdete na internetovej adrese www.uvzsr.sk.

Pokiaľ nájdete voľne pohodený odpad (čiernu skládku) s obsahom azbestu oznámte to akémukoľvek orgánu verejnej správy (najlepšie na Obvodný úrad životného prostredia – kontakty nájdete na: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=106&id=122).

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: 

Stránky