Fondy EÚ pomáhajú, ak sú dobre koordinované

Tlačová správa
Banská Bystrica
19. september 2007
Obce Mikroregiónu Podpoľanie majú šancu zlepšiť využitie fondov EÚ, ak sa budú inšpirovať príkladom Západného Walesu. Toto bol jeden zo záverov seminára, ktorý sa uskutočnil v utorok 18.9. v Detve.
Skúsenosti z využívania eurofondov v uplynulých troch rokoch ukázali, že obce na Slovensku veľmi často zbytočne vynakladajú prostriedky na prípravu projektov, ktoré nie sú navzájom koordinované a nevychádzajú z dlhodobých priorít. Súkromné konzultačné firmy často nútia obciam svoje služby a sľubujú zabezpečenie dotácií pre projekty, samozrejme za patričnú províziu.
Tieto problémy by malo pomôcť odstrániť servisné centrum pre Mikroregión Podpoľanie, ktorého zriadenie pripravuje organizácia Priatelia Zeme-CEPA. Jeho vznik je inšpirovaný systémom pomoci v Západnom Walese, kde Európske Centrum Západného Walesu poskytuje samosprávam aj ďalším organizáciám regiónu služby spojené s plánovaním projektov, získavaním finančných zdrojov, rozširovaním informácií a zabezpečuje aj zahraničné kontakty.
„Naša pomoc pre miestne skupiny je pre nich dôležitá, pretože im pomáha porozumieť pravidlám financovania a otvára im prístup k finančným prostriedkom z rôznych programov“ hovorí Elid Morris, projektová manažérka Európskeho Centra Západného Walesu.
Na seminári sa zástupcovia samospráv zhodli na tom, že servisné centrum by veľmi pomohlo zlepšiť využívanie zdrojov EÚ v Mikroregióne Podpoľanie. Tento zámer podporil aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. „Vítame takýto pilotný projekt. Môže ukázať aj ostatným regiónom v našom kraji správny smer pri koordinácii štrukturálnej pomoci,“ povedala na seminári Anna Pisárová z oddelenia regionálneho rozvoja Úradu BBSK.
„Predstavili sme samosprávam základné princípy, podľa ktorých by servisné centrum malo fungovať“ hovorí Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priateľov Zeme-CEPA.
Priatelia Zeme-CEPA navrhnú do konca roka organizačnú štruktúru, alternatívne riešenia rozsahu služieb, ktoré by centrum malo poskytovať obciam v mikroregióne a načrtnú vhodné spôsoby jeho financovania.
„Potom už bude na samosprávach, pre ktorý variant sa rozhodnú. Veríme, že nový model zlepší prístup vidieka k verejným financiám,“ uzatvára J. Zamkovský.
Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ Priatelia Zeme - CEPA, zamkovsky@changenet.sk