PROJEKT: Viac recyklácie, menej znečistenia

Ciele projektu:

  1. Systémové zmeny: Internalizácia externalít: ekonomické znevýhodnenie environmentálne negatívneho nakladania s odpadmi, podpora pozitívnych alternatív. Za týmto účelom vypracovať najdôležitejšie legislatívne návrhy a  pokúsiť sa presadiť nasledovné opatrenia:
    A) Zvýšenia poplatku za skládkovanie, zavedenie poplatku zo spaľovania a účelovo ich viazať na podporu environmentálne lepších spôsobov nakladania s odpadmi, rozvoj lepších, bezplatných „recyklačných“ služieb pre občanov.
    B) Reforma tzv. kolektívnych systémov priemyslu, ktorých úlohou je finančne prispievať obciam na triedený zber pre splnenie legislatívnych cieľov recyklácie - za účelom zvýšenia prostriedkov poskytovaných obciam na rozvoj triedeného zberu pre recykláciu.
    C) Odstraňovania byrokratických bariér rozvoja prevencie recyklácie odpadov - hlavne odstránenia absurdnej povinnosti zákonného procesu posudzovania vplyvov (EIA) pre malé technológie a stavby pre recykláciu a kompostovanie (malé triediace linky, drviče konárov a pod.).
  2. Vzdelávanie: zrealizovať ekovýchovu zameranú na problematiku odpadov a znečisťovania prostredia na 20 školách projektovou formou, s využitím interaktívnych a zážitkových prvkov a s praktickou implementáciou naučených vedomostí. V menšej miere vzdelávať aj ďalšie skupiny občanov ktoré majú záujem o životné prostredie. Plánovaný stav predstavuje 20 škôl s realizovanými ekologickými opatreniami a vyšším povedomím študentov.
  3. Pomoc ohrozeným komunitám: budeme poskytovať odbornú a právnu pomoc komunitám ohrozeným zlými projektami skládok a spaľovní, zapájať ich do rozhodovania, pomáhať im hájiť ich právo na zdravé životné prostredie. Cieľom je zároveň vytvárať tlak proti znečisťujúcim technológiám a za rozvoj čistejších alternatív. Plánovaný stav predstavuje úspešné obhajovania práv občanov pred zlými zámermi v oblasti odpadov, v optimálnom prípade budú niektoré projekty zastavené.

Projekt podporili:

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Priložené obrázky: 

02.02.2009
Dátum konca: 
31. december 2010
Stav projektu: 
ukončené projekty