Téma predchádzania vzniku odpadov na pôde Národnej rady

Tlačová správa
Košice
13. jún 2012

Európska rámcová smernica o odpadoch ukladá povinnosť všetkým členským štátom vypracovať najneskôr do konca roku 2013 Programy predchádzania vzniku odpadov. Túto tému včera priblížili Priatelia Zeme – SPZ, ktorí oslovili aj ďalších do problematiky zainteresovaných partnerov, aby svoje návrhy prezentovali na pôde Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Slovenský Program predchádzania vzniku odpadov by mal obsahovať opatrenia, ktoré sa príjmu ešte predtým, ako sa materiál, látka alebo výrobok stanú odpadom s cieľom znížiť: a) množstvo odpadov, b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí a c) množstvo škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Slovensko ako členský štát ďalej musí zabezpečiť, aby sa príslušné zainteresované subjekty, orgány a široká verejnosť mohli zúčastniť na vypracovaní týchto programov.

Priatelia Zeme – SPZ sa už dlhodobo snažia o propagáciu témy predchádzania vzniku odpadov, preto už na jeseň usporiadali na túto tému odbornú konferenciu s názvom „Ako predchádzať vzniku odpadov?“. Tento krát iniciovali prezentáciu svojich expertov, ale aj zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia pred členmi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Účelom prezentácie bolo objasniť poslancom proces prípravy Programu predchádzania vzniku odpadov a aj súčasnú situáciu v tejto téme na Slovensku. Prítomných poslancov téma zaujala, a prejavili záujem o bližšie zoznámenie sa s touto témou.

Dôležitosť témy vyplýva aj z toho, že predchádzanie vzniku a škodlivosti odpadu je najekologickejším a vo väčšine prípadoch aj najekonomickejším riešením problémov odpadov. To ju stavia na prvé miesto v päťstupňovej hierarchii nakladania s odpadmi, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty EU. Hierarchia stanovuje poradie, ktoré sa musí uplatňovať pri nakladaní s odpadmi. Poradie preferencií je nasledovné - 1. Predchádzanie vzniku odpadu, 2. Príprava na opätovné používanie, 3. Recyklácia, 4. Energetické zhodnocovanie, 5. Skládkovanie a spaľovanie odpadov bez energetického využitia.

Účasť expertov Priateľov Zeme – SPZ na stretnutí podporil v rámci projektu „Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4" Medzinárodný vyšehradský fond.

Martin Valentovič, Priatelia Zeme - SPZ, mobil: 0903 77 23 23, e-mail: valentovic@priateliazeme.sk

Cieľová skupina: