Ako sa prekrúcajú fakty na podporu budovania spaľovní?

Článok
13.11.2020

Investori, ktorí chcú na Slovensku budovať spaľovne na odpad využívajú nerozhodnosť kompetentných orgánov pri stanovení jasnej vízie ako nakladať s odpadom a verejnosti prezentujú vlastné analýzy. Avšak nie vždy s korektnými údajmi. Príkladom je článok: „Alarmujúca správa pre Slovensko! Kým celoeurópske emisie klesli, naše vzrástli: Ľuďom hrozia choroby“, v ktorom sa investor nenápadne snaží prezentovať spaľovanie ako to najlepšie východisko pre zníženie skládkovania odpadov. Dovolili sme si upozorniť na nepresnosti v tomto článku.

Článok sa objavil na portáli www.topky.sk (Zdroj:TASR/Michal Svítok) 7. septembra  v tomto roku (https://www.topky.sk/cl/10/1965303/Alarmujuca-sprava-pre-Slovensko--Kym-celoeuropske-emisie-klesli--nase-vzrastli--Ludom-hrozia-choroby)

Už názov tohto článku je poplašnou správou vo vzťahu k hrozbe chorôb z emisií. Po podrobnej analýze obsahu článku však dospejeme k záveru, že sa v ňom uvádza chybná interpretácia aktuálnych údajov z eurostatu a autorka článku analytička Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company neoprávnene prezentuje skleníkové plyny ako najväčšieho strašiaka znečistenia ovzdušia na Slovensku.

Ako podklady pre analýzu tohto článku som použila aktuálne zdroje z dokumentov eurostatu, z Medzinárodného panelu klimatických zmien a informácie zo stránky  enviroportalu.sk.

 

1/V úvode článku je uvedené:

Na Slovensku produkujeme z roka na rok viac odpadu. A hoci ho triedime lepšie ako kedysi, drvivá väčšina končí na skládkach. Ide o dôvod, pre ktorý sú hodnoty skleníkových plynov z odpadu na Slovensku až o štvrtinu vyššie ako pred štvrťstoročím. V Európskej únii však prevláda opačný trend.“

To, že produkcia odpadu stúpa a že napriek zlepšujúcemu sa triedeniu ešte stále väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach je pravda, je to cca 54%. Je však potrebné doplniť, že práve vďaka zlepšujúcemu sa  triedeniu klesá každým rokom aj množstvo odpadu ukladaného na skládkach a zvyšuje sa aj miera recyklácie odpadov. Tvrdenie, že hodnoty skleníkových plynov z odpadu na Slovensku sú vďaka skládkovaniu až o štvrtinu vyššie ako pred štvrťstoročím sa nezakladá na pravde, pretože skládkovaním nevzniká podstatné množstvo skleníkových plynov.  Na grafe  z Eurostatu (viď. nižšie) je možné vidieť, že najväčším producentom skleníkových plynov je energetika s 80,7% podielom, potom nasleduje poľnohospodárstvo s 8,72% podielom a priemyselné postupy so 7,82% podielom. Najmenší podiel na tvorbe skleníkových plynov má  odpadové hospodárstvo, čo predstavuje 2,75% .

V rámci odpadového hospodárstva ide v prevažnej miere o produkciu skleníkových plynov zo skládok, v malej miere sa skleníkové plyny tvoria pri čistení odpadových vôd, nepatrné množstvá vznikajú pri zhodnocovaní odpadov. Vzhľadom na toto malé percento zastúpenia skleníkových plynov zo skládok v celkových emisiách skleníkových plynov, nemôže z logického hľadiska dôjsť ani v prípade ich nárastu zo skládok  k celkovému nárastu týchto plynov o štvrtinu. Z uvedeného dôvodu je tento úsudok úplne chybný.

Ďalším dôkazom, že Slovensko vôbec nie je v prípade skleníkových plynov na tom tak zle, ako to prezentuje p. Sádovská, potvrdzuje článok Európskej komisie z júna 2020 *, v ktorom sa Slovensko neuvádza vôbec medzi členskými štátmi  s najväčším nárastom skleníkových plynov, tak ako sa to snaží prezentovať uvedený článok: zač. cit.:  Vo všetkých členských štátoch EÚ boli v roku 2018 emisie skleníkových plynov najvyššie v Nemecku (23% z celkového počtu EÚ-27), za ktorými nasledovali Francúzsko a Taliansko. Najväčšie poklesy v porovnaní s rokom 1990 boli zaznamenané v Litve (- 57%), Lotyšsku (- 54%) a Rumunsku (- 53%). Na druhej strane spektra bol v porovnaní s rokom 1990 najväčší nárast zaznamenaný na Cypre (+ 54%), Španielsku (+ 20%) a Portugalsku (+ 19%).koniec cit.

*https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1180.pdf

 

2/ Ďalej je v článku uvedené:

„Slovensko sa tak s nárastom o štvrtinu zaradilo do nelichotivej skupiny siedmich krajín EÚ, ktoré za posledných 25 rokov zaznamenali nárast emisií. Na Slovensku je situácia opačná. Emisie skleníkových plynov z odpadu v roku 2018 predstavovali u nás 1,68 mil. ton ekvivalentu CO2 a to bolo o 25 % viac ako v roku 1993 s hodnotou 1,35 mil. ton. „Hoci v posledných rokoch triedime lepšie, drvivá väčšina odpadu končí naďalej na skládkach. Nehovoriac o tom, že za EÚ výrazne zaostávame aj nízkou mierou energetického zhodnocovania odpadu,“ zhodnotila analytička.  

V roku 2016 bolo na stránke  Euroactiv.sk uvedené**, že  Slovensko v roku 2015 najviac zvýšilo svoje emisie skleníkového plynu - oxidu uhličitého (CO2) spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Eurostat ďalej uviedol, že uvedené množstvo CO2 pochádza zo spaľovania fosílnych palív ako ropa, plyn či uhlie, čo  predstavuje 80 percent emisií skleníkových plynov. Podľa portálu Energia.sk najviac CO2 na Slovensku vypúšťajú  železiarne U.S. Steel Košice, uhoľná elektráreň Nováky a rafinéria Slovnaft.  

**https://www.enviroportal.sk/clanok/slovensko-zaznamenalo-najvyssi-narast-emisii-v-celej-unii

Aj z tohto článku vyplýva, že väčšinovým zdrojom skleníkových plynov nie sú skládky, ale spaľovanie fosílnych palív ako ropa, plyn či uhlie.

 

3/ Ďalej je v článku uvedené:

„Kde je príčina negatívnych výsledkov Slovenska?

Prečo prechod zo skládkovania na recykláciu a energetické zhodnocovanie vedie k poklesu skleníkových plynov z odpadu? Podľa Sadovskej môže na ilustráciu dobre poslúžiť vývoj nakladania s komunálnym odpadom v Európskej únii a na Slovensku. „Komunálny odpad síce tvorí z celkového odpadu iba určitú časť, avšak oproti iným druhom odpadu sa vyznačuje rôznorodosťou a vysokým zastúpením biozložky (napr. zvyškov potravín) a uhlíkových materiálov. Práve komunálny odpad je zdrojom najnebezpečnejších skleníkových plynov, prioritne mimoriadne škodlivého metánu,“ uviedla. „

Vzhľadom na nesprávny úsudok v predchádzajúcich odstavcoch, je aj hľadanie príčiny negatívnych výsledkov Slovenska v tomto článku v časti týkajúcej sa skládkovania a energetického zhodnotenia odpadov zavádzajúce a nesprávne posúdené. Je pravda, že recyklácia vedie k poklesu skleníkových plynov z odpadu, avšak nie je pravda, že takisto energetické zhodnocovanie vedie k poklesu skleníkových plynov z odpadu. Spaľovne komunálneho odpadu produkujúce teplo a elektrickú energiu, uvoľňujú emisie skleníkových plynov porovnateľné so spaľovaním zemného plynu. Podľa Medzinárodného panelu o klimatických zmenách spálením 1 t komunálneho odpadu vzniká 0,7 až 1,2 t oxidu uhličitého, ktorý je skleníkovým plynom.***

*** https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/bgp/5_3_Waste_Incineration.pdf

Čo sa týka uvádzania charakteristiky metánu ako „prioritne mimoriadne škodlivého “, túto mimoriadnu škodlivosť autorka článku v celom článku nevysvetlila. Je potrebné pripustiť, že vysoké zastúpenia biozložky v komunálnom odpade spôsobuje síce produkciu metánu na skládke, niektoré skládky na Slovensku však majú zrealizované aktívne odsávanie skládkového plynu do kogeneračnej jednotky vyrábajúcej teplo a elektrinu. Práve z dôvodu obmedzenia až zastavenia jeho tvorby budú samosprávy od 1. januára 2021 zo zákona povinné zabezpečiť zber nielen biologického odpadu zo záhrad, ale aj odpadu z kuchyne. Takýmto opatrením sa úplne vylúči biozložka z komunálneho odpadu a  odstraní sa zdroj tvorby metánu na skládkách.

 

4/ V závere článku je uvedené:

Aký vplyv majú emisie na zdravie ľudí?

Znečisťovanie ovzdušia negatívne ovplyvňuje najmä ľudí v mestách. Častice PM10 s priemerom od 2,5 do 10 µm môžu ľahko prenikať do pľúcnych tkanív a spôsobiť zdravotné problémy v oblasti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Zdrojom PM10 častíc je podľa webu Enviroportal.sk zvírený prach z ciest, priemyselných závodov, spaľovanie tuhých látok či výfukové plyny z motorových vozidiel. Častice PM2,5 s priemerom menším ako 2,5 µm a podobne ako PM10 majú negatívny efekt na ľudské zdravie a hlavne na dýchacie cesty. Ich zdrojom sú všetky druhy spaľovacích procesov, vrátane obytného spaľovania dreva, lesných požiarov, elektrárne, procesy v poľnohospodárstve, automobilová doprava atď.

Oxid siričitý (SO2) dráždivo pôsobí na sliznice dýchacích ciest a na očné spojivky, je obsiahnutý vo výfukových plynoch spaľovacích motorov, vzniká aj pri spaľovaní fosílnych palív alebo pri spracovávaní rúd obsahujúcich síru. Oxidy dusíka (NOX) vznikajú v technických zariadeniach, v ktorých dochádza k spaľovaniu vo vzduchu za vysokých teplôt, sú taktiež súčasťou výfukových plynov. Môžu spôsobiť mierne až ťažké zápaly priedušiek alebo pľúc a podieľajú sa na poškodzovaní ozónovej vrstvy Zeme, okysľovaní dažďových zrážok a tvorbe smogu. Oxid uhoľnatý (CO) je produktom spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá, a je najškodlivejšou zložkou výfukových plynov. Hlavný negatívny efekt CO spočíva v blokovaní prísunu kyslíka ku tkanivám. Klasickými príznakmi otravy CO sú bolesti hlavy a závrat, srdečné problémy a malátnosť.

Amoniak (NH3) v čistej forme sa za normálnych podmienok vyskytuje ako bezfarebný plyn. Má zásaditú povahu, je žieravý a dráždivý. Väčšina amoniaku, ktorý je uvoľňovaný do atmosféry pochádza z rozkladu živočíšnych a ľudských odpadov. Menšie, ľudskou činnosťou spôsobené úniky amoniaku, zahŕňajú používanie hnojív a rozklad vegetácie i odpadov, ako aj niektoré priemyselné procesy. Ľudia, ktorí prichádzajú s amoniakom dlhodobo do styku, môžu mať chronické dýchacie problémy, zelený zákal alebo ochorenie rohovky.

Žiadna z týchto  horeuvedených látok nie je skleníkovým plynom a teda nesúvisí s obsahom článku. Je potrebné uviesť, že skleníkovými plynmi sú iné znečisťujúce látky - oxid uhličitý, metán, oxid dusný, freóny a ozón, o ktorých účinkoch v závere článku nie je žiadna zmienka. Na doplnenie uvádzam, že metán ako hlavná zložka zemného plynu nemá podľa Karty bezpečnostných údajov toxické ani otravné účinky, jeho nebezpečnou vlastnosťou je horľavosť a nepriaznivý účinok na životné prostredie z dôvodu zaradenia medzi skleníkové plyny.

Posolstvo tohto článku vzmysle „Ľuďom hrozia choroby“ z dôvodu skleníkových plynov vznikajúcich skládkovaním a posolstvo o výhodnosti energetického zhodnocovania odpadu je scestné a nepravdivé. Hlavným smerovaním slovenského odpadového hospodárstva by malo byť zlepšovania vytriediteľnosti komunálneho odpadu, nárast recyklácie týchto vytriedených zložiek a v neposlednom rade uplatňovanie opatrení vedúcich k predchádzaniu vzniku odpadu a jeho opätovnému použitiu. Takýto prístup zabezpečí šetrenie surovinových zdrojov, znižovanie tvorby znečisťujúcich látok a zlepšovanie stavu životného prostredia. Keďže tvorcom komunálneho odpadu je každý z nás, tak aj každý z nás môže prispieť k zlepšeniu nakladania s ním, ako aj k predchádzaniu jeho vzniku. Stačí sa napríklad  zamyslieť nad naším hodspodárením s potravinami, nad premysleným nakupovaním, správnym uskladnením a vyvarovaním sa zbytočného vyhadzovania do zmesového odpadu. Môžeme viacej a dôslednejšie triediť komunálny odpad, nakupovať s rozumom a nekupovať zbytočné a nekvalitné veci, nepoužívať jednorázové obaly a riady a  nevytvárať tým zbytočný odpad. Aj v iných oblastiach môže byť náš spôsob života ekologickejší a šetrnejší k životnému prostrediu. Je potrebné si uvedomiť, že nie je potrebné len čakať na  regulácie zo strany európskych a národných inštitúcii, ale vlastnou osobnou iniciatívou môže každý z nás pomôcť zachovaniu udržateľného života na Zemi.

 

Ing. Monika Medovičová

Autorka pracovala ako inšpektorka v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a v súčasnosti pracuje pre mimovládnu organizáciu Priatelia Zeme - SPZ.

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: