Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno.

Tlačová správa
Košice
30. január 2015

28.-29. januára 2015 sa uskutočnila neďaleko Dolného Kubína ojedinelá konferencia. Stretli sa na nej zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE TU

Zorganizovali ju Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s generálnym partnerom spoločnosťou JRK Waste Management, s. r. o. Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska. Na úvod sme predstavili súčasný stav nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku, ktorý najlepšie definuje skutočnosť, že sa triedi len cca 100 000 ton týchto odpadov. Do roku 2020 musí Slovensko podľa Smernice Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov odkloniť od skládkovania až 613 600 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Všetci zúčastnení mali záujem nájsť spoločné riešenia, ako čo najefektívnejšie naplniť tento záväzok a biologicky rozložiteľné odpady zhodnocovať.

Vysvetľuje Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ: „Jednoznačným cieľom konferencie bolo prostredníctvom diskusie medzi odborníkmi štátnej správy, zástupcami firiem, samospráv a tretím sektorom nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v podmienkach obcí a miest. V praxi síce každý z nich veľmi dobre rozumie svojej oblasti, ale chýba diskusia naprieč jednotlivými skupinami a sektormi. Tento cieľ sa podarilo uspokojujúco naplniť.

Priatelia Zeme – SPZ sa už takmer 19 rokov venujú problematike nakladania s biologickými odpadmi na komunálnej úrovni. Hľadajú a skúšajú v praxi riešenia, ktoré pomáhajú bežným obyvateľom, ale aj mestám a obciam zmysluplne využívať tieto odpady a napĺňať tak platnú legislatívu.

„Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a entuziazmus budú dostatočnou inšpiráciou pre všetkých účastníkov konferencie. Priatelia Zeme im v ich snažení radi pomôžu“, doplnil Valentovič.
Na konferencii boli rovnako prezentované pozitívne príklady zo samospráv z celej Európy, ale samozrejme s dôrazom na Slovensko. S takýmito skúsenosťami sa podelili s účastníkmi aj zástupcovia generálneho partnera konferencie.

"Je príjemné vidieť, že naša práca má zmysel a neustále rastie počet samospráv - či už obcí, miest alebo mikroregiónov - ktoré sú pozitívnym príkladom toho, ako sa dá prostredníctvom podpory domáceho kompostovania v záhradných kompostéroch ekonomicky, ekologicky a efektívne riešiť problém biologicky rozložiteľných odpadov. Súčasný trend kompostovania rovnako ponúka možnosti kompostovania kuchynských a reštauračných odpadov v elektrických kompostéroch, pričom sa jedná o jedinú legálnu alternatívu voči povinným zvozom takýchto druhov odpadov ", povedala Ing. Nina Oravcová, konateľka spoločnosti JRK Waste Management, s.r.o.

Konferencia bola pripravená v rámci projektu "Povedzme si všetko o kompostovaní!", ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk

Cieľová skupina: