Európska komisia predstavila návrh pre zníženie množstva plastových obalov

Článok
15.02.2023

Problém s nadprodukciou plastov, ako aj neúmerným množstvom plastového odpadu, začala Európska únia riešiť pred niekoľkými rokmi. Na Slovensku už jeden rok platí legislatívne opatrenie transponované z európskej smernice o zákaze jednorazových plastov, ako sú slamky, jednorazový príbor, taniere, polystyrénové obaly na jedlá a nápoje.

Tieto opatrenia sú však nedostatočné, neregulujú udržateľnosť výroby a udržateľné používania plastov v zmysle vyšších priečok hierarchie nakladania s odpadom – prevencie odpadov a ich opakované použitie. Polystyrénové obaly na jedlá a nápoje nahradili obaly z iných plastov, stále sa používajú plastové obaly tam, kde to vôbec nie je nutné, používajú sa „nadrozmerné obaly“, ktoré majú slúžiť na prvotné oklamanie zákazníka o skutočnej veľkosti výrobku, stále sa predávajú výrobky v nadbytočnom balení a v niekoľkovrstvových obaloch. Na plastové obaly sa používa až 40 % produkcie z výroby plastov, pričom ide predovšetkým o výrobu z pôvodných surovín, nie recyklovaných surovín. Pokiaľ sa neprijmú účinné opatrenia, odpadov z plastových obalov bude neustále pribúdať. Niektorí odborníci odhadujú dokonca 46 % nárast plastových obalov do roku 2030. Európska komisia, vedomá si tohto scenára ohrozenia životného prostredia, ako aj dopadov narastajúcej výroby plastov na klimatickú krízu, vypracovala návrh na zastavenie tejto „katastrofy pre Zem“.

30. novembra 2022 predstavila návrh zmeny pre výrobu a používanie plastových obalov, ktorej cieľom je znížiť množstvo odpadov z obalov o 15 % do roku 2040 v porovnaní s rokom 2018.

Akou formou sa to dosiahne? Pôjde o revíziu právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov, resp. o reguláciu a harmonizáciu v tejto oblasti naprieč členskými krajinami EÚ, ktorá

 1. Zníži množstvo odpadu z obalov obmedzením zbytočných obalov a podporou obalových riešení, ktoré zabezpečia, aby sa obaly dali opätovne použiť a opätovne naplniť. 
  Obmedzenie zbytočných obalov – bude napríklad znamenať ďalší zákaz určitých foriem obalov, napríklad jednorazových balení ovocia a zeleniny, miniatúrnych šampónových fľaštičiek či iných miniatúrnych balení v hoteloch.
   
 2. Podporí vysokokvalitnú recykláciu – „uzavretý cyklus“ , aby boli všetky obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné  ekonomicky realizovateľným spôsobom.
  Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné stanoviť kritériá navrhovania obalov, vytvoriť povinné systémy zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek (Slovensko k tomu už pristúpilo) a stanoviť povinný podiel recyklovaného obsahu v plastových obaloch.
   
 3. Zníži potrebu primárnych prírodných zdrojov, vytvorí dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami a stanoví povinné ciele na zvýšenie používania recyklovaných plastov v obaloch.

Komisia sa vo svojom novom návrhu venovala aj plastom na biologickej báze, biodegradovateľným a kompostovateľným plastom a poukázala na nutnosť používania biologického materiálu, ktorý sa získa udržateľným spôsobom bez poškodzovania životného prostredia, pričom by sa malo uprednostňovať využívanie organického odpadu a vedľajších produktov. Komisia tiež poukázala na obozretnosť pri používaní označovania biodegradovateľnosti, kompostovateľnosti obalov. Jej ambíciou je stanoviť jasnejšie kritéria na označovanie biodegradovateľných plastov, priemyselne kompostovateľných plastov, ako aj plastov kompostovateľných v domácich podmienkach a odstrániť zavádzajúce informácie, ktoré na súčasnom trhu existujú.

Celé znenie tlačovej správy Európskej komisie si môžete prečítať na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155

Cieľová skupina: 
Kampaň: 
Kľúčové slová: 
Typ informácie: