Nebezpečné PFAS sa našli v popole, v procesnej odpadovej vode a v spalinách ZEVO (zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov)

Článok
26.07.2023

Čo sú PFAS?

PFAS (perfluóralkylované a polyfluóroalkylované látky) sú skupinou niekoľko tisíc syntetických chemických látok, ktoré sú vysoko stabilné a perzistentné. Keďže sa v životnom prostredí takmer nerozkladajú, dostali aj názov „večné chemikálie“. Rôzne druhy PFAS sa používajú predovšetkým na povrchovú úpravu napr. v textilnom priemysle (vodoodolné oblečenie), v stavebníctve (kompozitné drevené materiály, podlahy), pri úprave obalov (vodovzdorné potravinové obaly), v kuchynskom riade (teflónové panvice), v elektrozariadeniach, v hasiacich penách a v automobilovom priemysle. V posledných rokoch však boli potvrdené obavy z ich nebezpečných vlastností. Niektoré z týchto látok sú nebezpečné už vo veľmi nízkych koncentráciách, sú toxické pre reprodukciu, sú rakovinotvorné, môžu spôsobovať poškodenie vyvíjajúceho sa plodu, zmeny hormonálnej rovnováhy a zmeny funkcie štítnej žľazy. Vedci preto „bijú na poplach“ a vyzývajú inštitúcie a priemyselné odvetvia, aby tieto látky vyraďovali z produktov, z výrobných procesov a všeobecného používania a aby sa namiesto nich hľadali a začali používať bezpečnejšie alternatívy.

Kde všade sa môžu PFAS uvoľňovať?

Úniky PFAS boli doteraz prisudzované procesom pri výrobe, kde sa používajú, prípadne sa uvoľňujú počas používania výrobkov, ktoré PFAS obsahujú. PFAS boli tiež nájdené v priesakovej kvapaline skládok odpadov. V prípade spaľovania komunálnych odpadov, ktoré PFAS s veľkou pravdepodobnosťou obsahujú, sa predpokladalo, že vysoké teploty tieto látky degradujú a  teda energetické zhodnocovanie odpadov s ich obsahom by malo byť vyhovujúce. V kodanskom ZEVO sa v roku 2022 uskutočnilo meranie PFAS v spalinách a v odpadových vodách. V spalinách neboli nájdené žiadne PFAS látky a testované vzorky PFAS z odpadovej vody vychádzali od 70 do 120 nanogramov PFAS na liter, pričom limit pre pitnú vodu je do 100 nanogramov na liter [1].

V tomto roku však bol publikovaný výsledok prieskumu výskytu PFAS v spalinách, v popole a v procesnej odpadovej vode vo viacerých ZEVO vo Švédsku. Ten poukázal na skutočnosť, že zariadenia ZEVO môžu byť sekundárnymi cestami uvoľňovania PFAS, pretože výsledky meraní zistili viaceré druhy PFAS v rôznych koncentráciách v spalinách, v odpadových vodách, ako aj v popole spaľovní [2]. Niektoré z výsledkov meraní boli porovnateľné s výsledkami výskumu v troch spaľovniach v Číne. Takéto výsledky zdôrazňujú naliehavú potrebu ďalšieho výskumu výskytu PFAS v odpadových prúdoch ZEVO, ako aj výskumu zisťovania účinnosti ich odstraňovania.

Jedinou bezpečnou možnosťou je obmedzenie až úplné zakázanie používania PFAS

Niektoré z PFAS sú už regulované stanovenými limitmi v produktoch, v pôde a vo vode. Zistené zdravotné riziko týchto látok, ako aj ich problematická likvidácia však poukazuje na potrebu celkovo obmedziť výrobu PFAS s cieľom zabrániť kontaminácii životného prostredia a chrániť verejné zdravie. Európska chemická agentúra (ECHA) dostala návrh na obmedzenie PFAS od piatich štátov EÚ – Dánska, Nemecka, Holandska, Nórska a Švédska [3]. Tento návrh bol podaný práve na základe zistenia rizík týchto látok vedeckými inštitúciami pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní PFAS, ktoré nie sú primerane kontrolované a je potrebné ich riešiť v celej EÚ a v Európskom hospodárskom priestore. Všetky druhy PFAS v návrhu sú v životnom prostredí veľmi perzistentné a preto, ak sa ich úniky nebudú minimalizovať, ľudia, rastliny a zvieratá budú čoraz viac vystavení ich negatívnemu vplyvu. Uvedený návrh na obmedzenie PFAS poukazuje na skutočnosť, že ak sa neprijmú tieto opatrenia, v priebehu nasledujúcich 30-tich rokov skončí v životnom prostredí cca 4,4 milióna ton PFAS. Podaním tohto návrhu agentúre ECHA začína náročný proces konzultácií, posudzovania stanovísk viacerých dotknutých subjektov a až následne Európska komisia spolu s členskými štátmi EÚ rozhodne o ich prípadnom obmedzení resp. zákaze.

Dánsko a Holandsko už prijali proaktívne legislatívne opatrenia na zákaz PFAS v obaloch potravín

V roku 2020 dánska vláda vydala „Výkonný príkaz o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami“ s cieľom zakázať chemikálie PFAS pre papierové a lepenkové materiály a výrobky vyrobené z prírodných vlákien na báze celulózy z pôvodných a recyklovaných zdrojov [4]. Zákaz chemikálií PFAS v papieri a lepenke platí pre obaly, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ale dočasne majú výnimku tie výrobky, ktoré obsahujú funkčnú bariéru zabraňujúcu migrácii chemikálií PFAS do potravín.

V roku 2022 začalo v Holandsku platiť nariadenie, ktoré zakázalo používať štyri nebezpečné druhy PFAS pri výrobe materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami. Uvedené štyri druhy PFAS boli nájdené v obaloch z papiera a lepenky, určených pre balenie potravín [5].

 

Zdroje:

[1] https://www.prumyslovaekologie.cz/info/ve-zname-kodanske-spalovne-odpadu-monitorovali-pfas-latky-ve-spalinach

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004565351631147X?via%3Dihub

[3] https://echa.europa.eu/nl/home

[4] https://www.sgs.com/en/news/2020/05/safeguards-07320-denmark-bans-pfas-chemicals-in-food-contact-paper-and-board

[5] https://www.productip.com/kb/productipedia/compliance-resources/pfas-in-food

Cieľová skupina: 
Typ informácie: